Bůh  je  můj soudce
 
Mené, mené tekel ú-parsín  Sečteno, zváženo, rozhodnuto
 (Bible
 Kniha  Daniel 6:25)
   

Bibli čtu jako milostný dopis Boží  
 
Bible je encyklopedie moudrosti  našich předků  a  v labyrintu víry jsme všichni
Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru v Boha , nebudou věřit v nic ,  budou věřit v cokoli.  (Gilbert Keith Chesterton)Desatero přikázání je nejlepší morální kodex a návod  k životu.


Albrecht Durer: Adam a Eva
 Adam a Eva v pokušení  Albrecht Dürer  L.P.1507


Poutníkem v labyrintu  víry a náboženství  jsem od dětství  
Odmítnutám popírání vrozeného náboženského cítění člověka jakož i popírání vrozené lidské touhy po racionálním poznání.

Lidé vděčí za blahobyt racionálnímu přemýšlení a poctivé práci.
 Neznám nikoho kdo by vymodlil na poli klas obilí ale mnoho těch kteří to dokážkou svojí  prací.
Na strašení   armagedonem nevěřím, Bůh je  milující a odpouštějící , chybovat  je lidské .

Santa Maria de la Mer
Santa  Maria


starám se o rodinný hrob a opatruji rodinné devocionálie 

Podporuji lékaře bez hranic

Podporuji Centrum výcviku psů pro postižené Helppes

věnoval jsem finanční dar chudým dětem v Indii                                                                                                                       
víra moudrých :
               

Albert Einstein, když  se našimi omezenými nástroji poznání pokusíte proniknout do tajů přírody,  zjistíte že za vším rozpoznatelným je coci subtilního, nehmatatelného a neobjastnitelného. Úcta k této síle překračuje vše co dokážeme pochopit  a to je také moje víra v Boha. Když čtu Bhagavadgítu jediné co mi přichází na mysl, je že Bůh stvořil Vesmír.Všechno ostatní se zdá být malicherné. A to je i moje víra.  

Eugene Cernan,
kosmonaut, věřící Čechoslovák, patriot, uměl spojit vědu i technologický pokrok s vírou.  A to je i moje Cesta.
Československou vlajku kterou měl  na měsíci v roce 1974 věnoval našemu Astronomickému ústavu .  


papež František Člověk je občan obdařený privilegii, které může ve volném čase užívat,
není už miles, voják sloužící těm, kdo jsou právě u moci,
ale především už není  "zboží " zbavené svobody a určené k práci v potu.  

Bhaktivédanta Swami Prabhupada  jako každá jiná bytost jsme nedílnou částí Boha jakou jsou jiskry součástí ohně.
Z oslavovní nezůsobilé osoby  nevzejde nic dobrého jak pro něho tak pro celou společnost.

Voltaire,  jsme-li toho mínění, že je Bůh, narážíme na obtíže, ale při opačném mínění docházíme k absurdnostem

Bůh je můj pastýř  Bible Žalm 23  
 

Starozákonní  moudrost je výsledkem životních  zkušeností:

Není-li dřeva na ohni uhasne, není-li klevetníka, uhasnou spory. (Př 26,20)
Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. (Př 11,24)
Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. (Př 15,1)
Lepší suchá skýva a k tomu klid než dům plný  hodů a spory. (Př 17,1)
Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polibky nenávidícího. (Př 27,6)
Všichni, kdo žijí, mají naději. Vždyť živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. ( Kniha Kazatel 9,4)
Lépe je dvěma, než samotnému, neboť tak práce přináší dobrý užitek.Když dojde k pádu pozvedá jeden druhého (Kniha Kazatel 4:9)

Bible sv.Matouš 23:4: Pokrytectví a marnivost zákoníků a farizejů : Svazují  těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jimi ani prstem pohnout  nechtějí.
             

             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
           
                                                                 udržovat oheň poznávání je nezbytné, mládež  již od počátku žije v digitálním světě
(digital natives)
                                                                                                                  
život, láska, práce, smrt stále platí pro všechny
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Všechny oázy dlouhověkosti   na planetě  netvoří peníze ,  politická moc ani stroje  ale

je to  strava, pobyb na  zdravém vzduchu , pevné sociální vazby  a  duchovní život .


Všichni  před sebou jsme měli  a stále máme  fenomén  náboženství  poznat !


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Liturgický kalendář    každý den má svoje čtení Bible
 i  tu se čas od času cosi přečtu

vyhledávání pojmů v Bibli  

 Každý den má svého světce  

i  tu si čas od času  nějaký příběh  přečtu

Nejčastěji  otevírám
v Bibli Knihu  přísloví s Šalamounovým mudroslovím .
Bible je soubor knih( Starý zákon 39 knih, Nový zákon 27 knih které jsem dosud nepřečetl)

vracívám  se  k soše  sv.Antonína  na rodné hroudě a  Basilice sv.Antonína v Padově
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Umělecké poklady Vatikánu


1.) *Cappella Sistina*
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html

2.)*Basilica di SanPietro*http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/index-en.html

3.)*Basilica di SanPaolo fuori leMura*http://www.vatican.va/various/basiliche/san_paolo/vr_tour/index-it.html

4.)*Basilica di SanGiovanni inLaterano*http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/Media/VR/Lateran_Nave1/index.h


Pomocí myši si obrázek + přiblížíte a  -  zase zmenšíte, pohybem myši po obrázku doprava, nebo doleva uvidíte detaily, které při návštěvě pouhým okem neuvidíte.


Papežská akademie věd
Podpora pokroku v matematických, fyzikálních a přírodních vědách a studium souvisejících epistemologických otázek a problémů.

 


Filosofie


                             Vzdáti se filosofie/matky moudrosti  je stejně špatné jako nevědět co je pro naší civilizaci a kulturu Bible                                        


Teologie


Bible
   Biblický slovník  prof.A.Novotného   Muzeum Bible


Bible, filozofie, islám, judaismus, křesťanství, religionistika


Povolání prvních učedníků: Když Ježíš kráčel kolem Galilejského moře uviděl dva batry, Šimona zvaného Petr, a jeho bratra Odřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. A říká jim: "Pojďte za mnou a udělám z  vás rybáře lidí." Oni hned opustili sítě a šli za ním.(Mt 4:18)
                                                                                          
Apoštolové   12 (13)učedníků Krista-Ježíše Posílám Vás jako ovce mezi vlky. Buďte opatrní jako hadi, mírní jako holubice. (Mt 10:16)Ježíš  podle sv.Matouše pravil :
Ve svých modlitbách nebuďte mnohomluvní.... Mt.6:7)
 nejsem svíčková bába  ani dědek  ale jak maminka pravila mudrlant  a neposeda,   tak že všeho obezřetně 

Lk.5:48:6
Když se pak modlíš ty,odeber se do svého pokoje, zavři za sebou dveře a modli se ke svému Otci.

Lk. 11:2 Otče posvěť se jméno tvé,
přijď  království tvé,
dávej nám denně náš každodenní chléb,
a odpusď nám  naše hříchy,
neboť i my odpouštíme každému kdo nám dluží,
a neuveď  nás v pokušení.

Lk. 11:9 A já vám říkám: proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlucte a  bude vám otevřeno.


Bible Kralická, Ekumenická, Jeruzalémská
(Katolíci)

Mt.6:9 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.

        10 Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
        11 Náš denní chléb dej nám dnes.
       12 A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
       13 A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

Aramejský Otče náš (překlad z Ježíšova rodného jazyka)

Ty jenž zrozuješ  Otče - Matko Kosmu
soustřeď v nás světlo ať je k užitku.
Tvá jediná touha pak v nás působí,
jak ve všem světle, tak ve všech formách.
Dopřej nám  náš denní chléb i vhled
tolik kolik potřebujeme každý den.
Uvolni lana chyb které nás svazují,
jakož my pouštíme z rukou vlákna jimiž držíme viny ostatních.
Nedej, aby nás oklamal povrch věcí,
ale osvoboď nás od toho co nás zdržuje.

Židovský
Otče náš,  milosrdný, který činíš milosrdenství,
smiluj  se nad námi  a vlož do našich srdcí porozumění a umění naslouchat,
učit se a vyučovat, střežit a konat s láskou naplnit  včechna slova učení Tvé Tóry ( Genesis, Exodus, Leviticus,Numeri, Deuteronomium)


Papež František: Pokud se chci modlit k Bohu, svému Otci, dotýkám se tajemství
Otče náš jenž jsi na nebesích (Iz 49,14-16a)
Posvěť se jméno tvé (Ez 36,2a.23)
Přijď království tvé (Mt 13,31-23)
Buď vůle tvá (1Tim 2,1-4))
Chléb náš vezdejší dej nám dnes (Mt 14,15-19)
Odpusť nám naše viny (1Jan 1,8-9)
Jako i my odpoštíme našim viníkům (Mt 18, 21-22)
Neuveď nás v pokušení (1 Kor 10,13)
Zbav nás  od Zlého (1 Petr  5,6-9a )srov. (1 Petr 5,8)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Jeruzalém zeď nářků ( Western Wall) live   (zde modlení židů  je nepřetržité , pro turisty obecně přístupné)

Mekka  live  (zde  modlení  výlučně vyznavačů islámu je rovněž nepřetržité)

islámské proroky lze rozdělit do několika různých časových skupin (podle historické a teologické posloupnosti):

Předpotopní proroci (Adam, Ábel, Seth, Enoch, Noe a další)
Proroci mezi potopou a egyptským zajetím (Húd, Sálih, Abrahám, Lot, Izmael, Izák, Jákob, Josef, Job a další)
Proroci od exodu k Šalamounovi (Šuajb, Mojžíš, Áron, Jozue, Samuel, David, Šalamoun a další)
Proroci doby královské (Jonáš, Eliáš, Izajáš, Jeremjáš, Daniel, Ezechiel, Ezdráš a další)
Proroci novozákonní doby (Zachariáš, Jan Křtitel, Marie, Ježíš a další)
Prorok Mohamed jako pečeť proroků  jehož dřívější verze byly učeny Abrahámem, Mojžíšem, Ježíšem

xxxxxxxxxxxx

Katolická církev v ČR (catholicus  znamená obecný)                                                                                                                   
Vatikán    Smlouvy s Vatikánem  
Rádio Vatikán
Pacem in terris  encyklika míru  svatého Jana  XXIII

Kodex kanonického práva          


 
Portál Bible
Požadovaný název stránky obsahuje neplatnou sekvenci UTF-8.  Klikněte na Hlavní stránku   a napiště Bible do vyhledávacího okénka.
 
Protestantismus
který  změnil náboženství Evropy
Encykliky a apoštolské listy
Knihkupectví U sv.Vojtěcha
Knihkupectví  Paulínky
Refugium
Dingir časopis o současné náboženské scéně
Listář

Bohoslužby

exercicie (duchovní cvičení) podle  kardinála Špidlíka   
exercíce kardinála Špidlíka    s   Janem Pavlem II
Exerční domy


Hebraistika
Maimonides  a jeho cesta k zdravému životu
Jewish e-shop

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Je báječné kráčet po památkách historie v Boží režiji
tu jsem se stával moudřejší a pokornější  moje svaté pouti:

L.P.1999   Řím  

L.P.2008 Mojžíšova hora

L.P.2010 Svatá Hora  u Příbrami   

L.P.2014  Monastir Gradiště Černá Hora   

L.P.2014 Klášter Nový Dvůr                                                                                                                                                                                                                    

L.P. 2015 Jeruzalém    (f.  6.-13.12.2015)

L.P.2015 Klášter Nový Dvůr    

L.P. 2016 Želiv

L.P.2016 Klášter Nový Dvůr    

L.P. 2017 Výroční 300 letá Pouťdo Skoků

L.P.2018  Svatojakubská cesta    ( f. 6.9.2018)                 
Požadovaný název stránky obsahuje neplatnou sekvenci UTF-8.  Klikněte na Hlavní stránku   a napiště Svatojakubská cesta do vyhledávacího okénka.
L.P. 1179 papež Alexander III. udělil Santiagu de Compostella titul Svaté město (jako má Jeruzalém a Řím) i odpustková privilegia.    
  
L.P.2018 Klášter Nový Dvůr (f. 24.12.2018)

L.P. 2019 Velehrad   (f.5.9.2019)     papež Jan Pavel II. na Velehradě

L.P. 2019   Hostýn     (f. 22.9.2019 snílek pokračuje na Moravské  pouti )

L.P.2020 Klášter  Broumov      ( f.19.2.-20.2.2020)

L.P. 2020 Klášer Kolín     (f. 25.8.-30.8.2020 )


Poutní místa v ČRxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Slovník esoteriky a pavěd  

Richard Dawkins : Boží blud

historický vývoj katolického náboženství
náboženství jako politikum

Nedá-li se věc pochopit selským rozumem, jde o matematiku. Když je to těžko pochopitelné, pak se jedná buď o byznys a ekonomiku, nebo o politiku .


cosi o  koneci Světa

William Miller hlásal konec světa na rok 1843, očekávaný druhý návrat Ježíše Krista se sice nekonal, stal se ale podnětem k založení církve Adventistů sedmého dne. Jako konec světa bylo podruhé stanoveno datum
23. října 1843, nicméně přípravy na něj se ukázaly jako opět marné. Miller byl velmi sugestivní, jeho "ovečky" prodali majetek, opustili domy i pole a v horách v bílích košilích za upěnlivého modlené očkávali konec Světa

Stejně tak svědci Jehovovi měli kandidátů hned několik. Po neúspěšných předpovědích na roky 1914, 1925 a 1975 se už raději odvolávají na slova z evangelia svatého Matouše: ,,O tom dni a hodině neví nikdo, ani nebeští andělé....


 Z domněnek vznikají politická přesvědčení a " pravdy" vedoucí ke konfliktům s jinými  pravdami a politickými přesvědčeními 

Mýty nemohou být vyvráceny racionálním uvažováním neboť fungují ve světě emocí   

komu a čemu se vyhýbat :

sociopati :  sociopat je notorický lhář s vysokým IQ . Na rozdíl od psychopata, který se se svým problémem už narodil a má nízké IQ, sociopatem se člověk může  stát .
U sociopatů se se zpravidla jedná o rozšířenou profesní deformaci politiků a  "manažerů" . Výskyt z 1% ve většinové populaci stoupá až na 4-5%  
Přehled  poruch osobností  kterým je také dobré se vyhnout pokud nejsi pečovatel o postižené .

fanatici:  Malleus maleficarum
Najdete je dnes nejen v kostelech a politice, jsou také v  byznysu , skupinách bojovníků za cokoli a mezi pouličními kraválisty.
Jejich  organizace  jsou jejich  živobytím .

                        
                                          Nabubřelý , sobecký, bezcharakterní, soběstředný "živočich" nemá s člověkem nic společného kromě vizáže !  
 
nezoufejte kámen moudrosti odhalíte prokliknutím čerta  
Žijte prostě. Milujte upřímně.
Mluvte laskavě. Ostatní přenechte Bohu.

 
Jinému vždy odpusť, sobě nikdy (Seneca)