Všechny popisy reality jsou jen dočasnými hypotézami (Budha)


Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli.  (Gilbert Keith Chesterton)Člověk  není pouhý civis, občan obdařený privilegii, která může ve volném čase užívat,
není už miles, voják sloužící těm, kdo jsou právě u moci,
 a především už není servus, zboží zbavené svobody a určené jen k namáhavé práci v potu.(Papež František)
 


 


 Desatero přikázání
Nejlepší morální kodex a návod  k životu.

Albrecht Durer: Adam a Eva
 

Bible
     Biblický slovník

Bibli čtu jako milostný dopis Boží.

Rodinné devocionálie

Počátek poznání je bázeň před Bohem.

Moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.
(Bible: Kniha Přísloví 1.7.)

Opatruj mne chlebem podle mé potřeby abych přesycen neselhal
 ani abych z chudoby nekradl
(Bible: Kniha přísloví 30:9)

Můj oblíbený Žalm

( Bible: Žalm 23)Douška  mých oblíbených Biblických přísloví:
Starozákonní  moudrost je výsledkem správného myšlení a zkušeností.

Není-li dřeva na ohni, uhase, není-li klevetníka, uhasnou spory. (Př 26,20)
Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. (Př 11,24)
Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. (Př 15,1)
Lepší suchá skýva a k tomu klid než dům plný  hodů a spory. (Př 17,1)
Kdo kope jámu, padne do ní, a kdo valí balvan, na toho se zvrátí. (Př 26,27)
Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polibky nenávidícího. (Př 27,6)
Všichni, kdo žijí, mají naději. Vždyť živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. ( Kniha Kazatel 9,4)

Kniha Skutky Apoštolů . První křesťanské obce setrvávali v učení apoštolů.
2,44: Všichni věřící byli pospolu a měli vše společné, 2,45: prodávali své majetky a statky a výtěžek  rozdělovali mezi všechny podle toho,jak kdo potřeboval.
4,32: To množství věřících mělo jedno srdce a jednu duši. Nikdo  neříkal o tom, co mu patřilo, že je to jeho, ale vše bylo u nich společné.

Matouš: Pokrytectví a marnivost zákoníků a farizejů
23,4: Svazují  těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jimi ani prstem pohnout  nechtějí.

Izaiáš: Běda
5:2 Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo dělají ze tmy světlo a ze  světlo tmu, kdo dělají z hořkého sladké a ze sladkého hořké .
10.1. Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení, těm kdo předepisují plahočení,  nuzným odnímají možnost obhajoby, utiskoveného lidu zbavují práva.

Hallelujah

 Smlouvy s Vatikánem
RadioVatikán
Bible, filozofie, islám, judaismus, křesťanství, religionistika.

Katolická církev v ČR (catholicus  znamená obecný)
Kodex kanonického právaKnihkupectví U sv.Vojtěcha
Knihkupectví  Paulínky
Křesťanský obchod
Akademie nejen pro seniory
Liturgie
Poutní zájezdy
Muzeum Bible


Klášter Nový Dvůr
Klášter Naší Paní nad Vltavou

Zeď nářků on live
AL-Aqsa  live
Kaba live

Liturgický kalendář
Bohoslužby
Exercicie                                                                                                                                                                                                                                      
Lectio divina


Apoštolové
Každý den má svého světce    


Bůh nám stále  drží palce
Eugene Cernan, kosmonaut, věřící Čechoslovák který Československou vlajku kterou měl s sebou na měsíčním povrchu  v roce 1974 věnoval  našemu Astronomickému ústavu 
     
 
Není třeba dokazovat, jestli Bůh je nebo není když je jisté, že v každém lidském mozku má své místo .
                                                                                                                                                                                                                                             

V duši každého věřícího má kmitat plamének ateismu, jakož v duši každého ateisty má kmitat plamének víry v Boha. I v našich dnech jsou mnozí ochotni rozrthat si šaty při skandálech a nespravedlnostech kterých se dopuští druzí, ale málo je těch, kteří jsou ochotni dovolit Pánu aby nás přetvořil,  obnovil a obrátil k lepšímu. (Benedikt XVI)

JW: Zjevení Janovo
 Biblické archeologické noviny
Richard Dawkins : Boží blud
Slovník esoteriky a pavěd


Omnia vincit amor (všechno přemáhá láska)