Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Kontakt  

.

               
  Potřebujete pomoc:   klikněte a piště email  
,
 pošlete SMS na 602414602         


nejsem plátce DPH  
cena pomoci podle advokátního tarifu

řešení spotřebitelských sporů


  právní linky     GDPR (General Data Protection Regulation ) Advokát JUDr. Antonín Šolc se zavázal respektovat Vaše soukromí. Osobní údaje jsou informace o Vás nebo jiné identifikovatelné osobě které slouží výlučně pro řešení Vašeho případu. Podpisem plné moci jste dal souhlas s jejich použitím.

GDPR je Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Účinné od 25.května 2018 ve všech zemích Evropské unie.

článek 6
 Zpracování osobních údajů je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:
a)subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
b)zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
c)zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
d)zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
e)zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
f)zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
První pododstavec písm. f) se netýká zpracování prováděného orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů.
úplné znění GDPR  na EUR-Lex

Vzor uplatnění práva na výmaz

Doložka GDPR
adresát :
žadatel : jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště
Přeji si, abyste o mne dále nezpracovávali  moje osobní údaje a vymazali je z vašich systémů a databází .
Výmaz potvrďte vyrozuměním na můj email  a podatelnu Úřadu pro ochranu osobních údajů:  posta@uoou.cz

diplom a výpis z matriky České advokátní komory 
 
                                                         
 advokáti (vyhledávání)   

právní pomoc v Německu

Iudicium ultimo ratio es !
Soud je poslední řešení